0

Z własnego, jak również zawodowego, doświadczenia uważam, że rozwód może być początkiem czegoś nowego. Związane z nim przeżycia – choć nieraz traumatyczne – można przekuć w działanie. W mojej ocenie emocje są złym doradcą – dlatego właśnie staram się edukować w tematach mediacji.

Jak przeżyć rozwód?

Chcę pokazać Wam, jakie pozytywne skutki ma proces mediacji, w czasie którego strony mają szanse w sposób kulturalny wypracować warunki rozstania/rozwodu, planu opiekuńczego dla dzieci czy podziału majątku. Niestety, mediacje w dalszym ciągu są jeszcze zbyt mało popularne i niewiele osób ma świadomość, że wszelkie spory okołorozwodowe możemy poukładać w trakcie procesu mediacji i to poza salą sądową, bez kosztownego udziału adwokatów czy radców prawnych jako pełnomocników.

Pamiętać należy również o tym że wszystkie mediacje prowadzone są wg standardów i wytycznych, bez względu na to, czy są one skierowane z sądu, czy ze zlecenia prywatnego.

I DOBROWOLNOŚĆ – Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia.

II NEUTRALNOŚĆ – Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu.

III BEZSTRONNOŚĆ – Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji.

IV POUFNOŚĆ – Mediator dba o poufność mediacji.

V Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji.

VI Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych.

VII  Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego.

VIII Dopuszczalne jest przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego.

IX  Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji.

X Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach.

Kiedy możemy zgłosić się do mediatora? 

Tak naprawdę na mediacje możemy zdecydować się na każdym etapie sprawy. 

Możemy tę decyzję podjąć przed złożeniem pozwu do sądu – wówczas przechodzimy przez mediację. W zależności od zakończenia, do sądu możemy przedłożyć gotową ugodę mediacyjną do zatwierdzenia przez sąd lub protokół z mediacji, jeżeli nie udało nam się osiągnąć porozumienia. 

W trakcie toczącego się procesu sądowego istnieją dwie możliwe sytuacje: sąd kieruje na mediacje lub chcemy przyśpieszyć proces i postanawiamy zgłosić się na mediacje sami.

Jak wygląda procedura?

Kiedy prywatnie chcemy przeprowadzić mediacje, zaczynamy od wyszukania odpowiedniego mediatora. Oczywiście proponuję zacząć poszukiwania od tzw. poczty pantoflowej. Czyli zapytajmy wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, czy nie mają doświadczeń w tym zakresie i może mogą polecić kogoś zaufanego.

Pamiętajmy jednak, że mediator jest osobą bezstronną. Nie powinniśmy liczyć na jego poparcie ani też obawiać się, iż będzie on w jakiś sposób stronniczy. W każdej chwili przysługuje również prawo do zerwania mediacji lub możemy zmienić mediatora, w sytuacji gdy czujemy się niekomfortowo. Jeżeli jednak nie mamy wśród znajomych takich kontaktów, polecam sprawdzić, czy w najbliższym sądzie okręgowym są dyżury mediacyjne. Wtedy w danym sądzie w określonych godzinach można bezpłatnie zasięgnąć porady i umówić się na mediacje. Również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  w danym okręgu np. bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1445/strefa-szukajacych-mediatora
Polecam wybierać mediatorów wpisanych na listę stałych mediatorów sądowych. Po wyborze odpowiedniego mediatora, należy najpierw wypełnić i podpisać wniosek o mediacje.

To właśnie we wniosku przekazujemy dane dotyczące stron mediacji. Następnie mediator kontaktuje się ze stronami, aby wybrać dogodny termin i miejsce spotkania.
Pamiętajmy, aby na pierwsze spotkanie zarezerwować trochę więcej czasu, będzie ono wymagało dopełnienia kilku kwestii formalnych. Należą do nich: podpisanie umowy o mediacje oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia procesu mediacji.
Pamiętajmy również, iż do mediacji dobrowolnie muszą przystąpić obydwie strony konfliktu, gdyż samo złożenie wniosku nie gwarantuje przeprowadzenia mediacji.
Mediacje kończy sporządzona przez strony ugoda – jeżeli dochodzi do porozumienia. Ugodę należy złożyć do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.
Jeżeli natomiast nie udało się osiągnąć porozumienia, mediator sporządza protokół, który zawiera podstawowe informacje, dotyczące osób biorących udział w mediacji, czasu, miejsca i ilości przeprowadzonych spotkań. Protokół nie zawiera opisu mediacji. 

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Koszty mediacji

Rzecz jasna, strony w umowie o mediację mogą zgodzić się na różne stawki wynagrodzenia dla mediatora. W takich sytuacjach panuje rynkowa dowolność (mediator może zgodzić się także na pracę bez wynagrodzenia). Nieco mniej dowolności obowiązuje w mediacjach wszczętych ze skierowania sądowego. Tutaj obowiązują limity. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

Należy również przypomnieć, że cały proces mediacji jest znacznie krótszy i mniej kosztowny. Prowadzony w możliwie przyjaznych warunkach, w poczuciu szacunku i zrozumienia dla każdej ze stron.

Zobacz także:

Mediacje rodzinne

Mediacja sposób na spokojne rozstanie

Mediacja – czy jest się czego bać?